button-print-gry20

铜带铆钉通常用于皮革制品。将毛刺放置在铆钉柄的末端,然后用锤子将毛刺锁定在适当的位置上对铆钉的末端进行喷丸。

ww09b-DRAWING1

w09b-DRAWING2

铜带铆钉 铜毛边
部分
数量
大小 身体
直径
在头
身体
直径
柄的
长度
对所有

直径
(名义上的)

高度
(名义上的)
内部
直径

直径
一个 D l B C ID OD
CBR0608
CBR0610
CBR0612
# 6 x 1/2
# 6 x 5/8
# 6 x 3/4
.228 .190 的胜率
.625
.750
.687 .090 .205 .665
CBR0708
CBR0710
CBR0712
# 7 x 1/2
# 7 x 5/8
# 7 x 3/4
.191 .160 的胜率
.625
.750
.562 .070 .175 的胜率
CBR0806
CBR0808
CBR0810
CBR0812
# 8 x 3/8
# 8 x 1/2
# 8 x 5/8
# 8 x 3/4
.181 .155 .375
的胜率
.625
.750
的胜率 .063 .165 .475
CBR0906
CBR0908
CBR0910
CBR0912
# 9 x 3/8
# 9 x 1/2
# 9 x 5/8
# 9 x 3/4
.161 .135 .375
的胜率
.625
.750
.468 .058 .145 .440
CBR1006
CBR1008
CBR1010
CBR1012
# 10 x 3/8
# 10倍半
# 10 x 5/8
# 10 x 3/4
.151 .130 .375
的胜率
.625
.750
.437 .055 .135 .405
CBR1206
CBR1208
CBR1210
CBR1212
# 12 x 3/8
# 12 x 1/2
# 12 x 5/8
# 12 x 3/4
.137 .120 .375
的胜率
.625
.75
.375 .045 .125 .365